Perspektiva organske proizvodnje-organski proizvodi

Perspektiva organske proizvodnje je tema koja se sporadično pojavljuje u etru.

Poljoprivredno područje Šumadije sa svim svojim uslovima ima nesumljivo niz prednosti za povećanje broja hektara organske proizvodnje tj. ukupne proizvodnje hrane. Svakako da je značaj organskog vida primarne poljoprivrede višestruk, kako kvalitetom proizvoda tako i statusom egzistencije stanovništva u ruralnim sredinama.

Perspektiva organske proizvodnje-organski proizvodi

Osnovne biljne vrste na koje Srbija može da ima potencijal „organska“, su voćarske, povrtarske i ratarske. Šumadija kao centralno područje sa svim svojim odlikama, pedološkim, agroekološkim tradicionalnim resursima i shvatanjima tj. odnosom prema agraru može da ima vodeće regionalno mesto u organskoj proizvodnji.

Perspektiva organske proizvodnjeorganski proizvodi

Uspešna organska proizvodnja počiva na zemljištu dobro snabdevenom organskom materijom, dobre strukture i vodno-vazdušnih osobina, bogatom živim svetom. Obrada zemljišta kao i sam plodored stavljaju se u prvi plan za ovu proizvodnju, kao i izbor jednogodišnjih i višegodišnjih biljnih vrsta što sve čini jedan sistem gajenja na drugačijem nivou od konvencionalnog.

organski proizvodi

Perspektiva organske proizvodnje u Šumadiji

Proizvodno područje Šumadije može da na 5-10% obradivih površina uvede organsku proizvodnju sa stručnim pristupom:

– u obradi zemljišta
– u predsetvenoj pripremi
– plodoredom i izborom preduseva u organskoj proizvodnji
– izborom useva
– izborom sorte i hibrida
– sistemom đubrenja i
– merama zaštite.

Da li ćemo u budućem vremenu učiniti ozbiljan korak na ovoj vrsti proizvoda još uvek je neizvesno.

Naravno osnovne uslove za to imamo kao i metode, tehnološka znanja i sl. Neophodna su daleko veća podsticajna sredstva sa državnog nivoa.

Autor: Dobrivoje Popović

Izvor: Zdrava Srbija